TIETOSUOJASELOSTE

Tervasähkö Oy:n tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Tervasähkö Oy, Y-tunnus: 3009249-5
Luuvartinpuoli 15, 90810 Kiviniemi
www.tervasahko.fi

Rekisterin nimi
Tervasähkö Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteröityjä ovat Tervasähkö Oy:n asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja Rekisterin pitämisen perusta
Tervasähkö Oy rekisterinpitäjänä ja Tervasähkö Oy:n sopimuksin valtuuttamat henkilötiedon käsittelijöinä toimivat kumppanit käsittelevät asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tervasähkö Oy:n ja sen asiakkaiden välisen asiakassuhteen hoitamiseen ja sen laadun kehittämiseen.
 • Tervasähkö Oy:n tuotteiden ja palveluiden ylläpitämiseen, tarjoamiseen, kehittämiseen ja toimittamiseen sekä tuotteisiin ja palveluihin liittyvien Tervasähkö Oy:n sisäisten ja ulkoisten tehtävien hoitamiseen
 • Sopimussuhteisiin liittyvien vastuiden hoitamiseen, maksujen vastaanottoon, maksuvalvontaan ja perintätoimiin
 • Tuotteiden ja palveluiden markkinointiin ja mainontaan sekä etämyyntiin

Henkilötietojen käsittely perustuu voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn ja Tervasähkö Oy:n välillä
 • Tervasähkö Oy:n oikeutettuun etuun silloin kun Tervasähkö Oy käyttää rekisteröidyn tietoja tuotteidensa ja palvelujensa markkinointiin tai käsittelee Tervasähkö Oy:n sisäisesti tai palvelun tuottamiseen osallistuvan kolmannen tahon kanssa
 • Rekisteröidyn suostumukseen kun rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen markkinointiin tai muuhun Tervasähkö Oy:n erikseen pyytämään suostumukseen

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • nimi
 • ikä tai syntymävuosi
 • henkilötunnus tai y-tunnus
 • osoite
 • asiakasnumero
 • palvelukieli
 • yhteystiedot, kuten puhelinnumerot, sähköpostiosoite ja muu osoitetieto
 • asiakkaan ilmoittamat suoramarkkinoinnin luvat ja -kiellot
 • asiakkaiden ja Tervasähkö Oy:n sähköpostit ja viestit sekä muu asiointiin liittyvä kommunikaatio
 • asiakkaan palvelukokemukseen liittyvä tieto
 • osallistuminen kampanjoihin
 • muut rekisteröidyn suostumuksella saadut tiedot, jotka ovat välttämättömiä sovitun palvelun toteuttamiseksi
 • asiakkaan sopimukseen liittyvät tiedot (sopimuksen kohde, kestoaika, sopimushinnat, laskutusosoite, tuotetieto, tieto yhteyshenkilöstä)
 • asiakkaan palveluiden käyttöön liittyvät tiedot
 • asiakkaan maksukäyttäytymiseen liittyvät tiedot ja pankkitiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriä päivitetään asiakkailta saadun tiedon perusteella tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden asiaan liittyvien kontaktien yhteydessä.

Rekisterin tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös ulkopuolisista tietolähteistä kuten Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä tai jonkin muun osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisteripitäjän rekisteristä.

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. arvontojen, tapahtumien ja puhelinmyynnin yhteydessä. Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

Kaikki asiakkaiden yhteydenotot Tervasähkö Oy:öön voidaan tallentaa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tervasähkö Oy:n asiakasrekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta, lukuun ottamatta Tervasähkö Oy:n lukuun toimivia vastaanottajia tai palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvia kolmansia osapuolia.

Voimassa olevan lainsäädännön edellyttämin tavoin tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

 

Tietojen säilytys

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen tässä selosteessa aiemmin määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi.

Lakiin perustuvista säilytysaikavelvoitteista merkittävin on kuluttaja-asiakkaan laskutuksen oikaisuvelvoite, joka määrittää tietojen säilytysajaksi kymmenen vuotta.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Asiakasrekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Tietoihin on käyttöoikeus vain TErvasähkö Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Tervasähkö Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneilta sitoutumista asiakastietojen salassapitoon sekä sitoumusta henkilötietojen turvallisesta käsittelystä.

Riskienhallinnan toimenpiteinä Tervasähkö Oy toteuttaa säännöllistä riskien havainnointia ja arviointia, tietojen käsittelyyn liittyvää vaikutusten arviointia ja henkilöstön säännöllistä kouluttamista.

Tietoturvaloukkaustapauksessa arvioidaan rekisteröityyn kohdistunut riski. Mikäli rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille arvioidaan syntyvän korkea riski, ilmoitetaan tietoturvaloukkauksesta rekisteröidylle.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy tietoihin ja tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot sekä saada jäljennös tiedoista paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tietopyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä TErvasähkö Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojensa oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen Tervasähkö Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröity voi pyytää tietojensa poistamista. Tietojen poistaminen on mahdollista kuluttaja-asiakkaan kohdalla aikaisintaan kymmenen vuoden kuluttua sopimuksen päättymisestä. Kymmenen vuoden säilytysaikavelvoite perustuu Tervasähkö Oy:n velvollisuuteen laskujen korjaamiseen edellä mainitun ajanjakson osalta.

Tietojen poistopyyntö voidaan esittää ottamalla yhteyttä Tervasähkö Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus antaa suostumuksensa sähköiseen markkinointiin ja myös kieltää se. Suostumuksen rekisteröity voi peruuttaa ottamalla yhteyttä Tervasähkö Oy:n asiakaspalveluun tämän selosteen lopussa annettujen yhteystietojen mukaisesti. Sähköisen uutiskirjeen asiakas voi peruuttaa uutiskirjeen kieltolinkin kautta.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:
Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki
Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
Sähköposti: tietosuoja (at) om.fi

 

Yhteystiedot
Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla yhteydessä Tervasähkö Oy:n asiakaspalveluun:
Puhelin: 040 8443727
Sähköposti: info (at) tervasahko.fi
Postiosoite: Tervasähkö Oy, Luuvartinpuoli 15, 90810 Kiviniemi

Rekisteröidyn tulee luotettavalla tavalla todistaa henkilöllisyytensä.

Tervasähkö Oy toteuttaa pyynnön kuukauden sisällä pyynnön saamisesta ja rekisteröidyn tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.